top of page

NÁROŽNÍ BYTOVÝ DŮM

architektonická studie 03/2017

Architektonická  studie  řeší novostavbu bytového domu v zastavěné části města Vyškov.  Přestože se  pozemek  nachází  mimo vlastní  historické jádro původně opevněného středověkého města, zůstává v jeho těsné blízkosti poblíž toku řeky Haná. Dnešní ulice Dvořákova je rozpoznatelná  již  v  mapách  prvního vojenského mapování z josefinského období a svým trasováním sleduje hradební okruh.


Studie respektuje zadání investora ověřit možnosti umístění  bytového  domu  s komerčními  prostory v  parteru.  Návrh  využívá  výjimečného nárožního postavení  a  dle  územního  plánu  maximalizuje výšku  objektu  do šesti  podlaží.  S  ohledem  na předpoklad  vysoké  hladiny  podzemní  vody  se 
v návrhu nepočítá s podzemním podlažím. 


Typologicky  se  jedná  o  bytový  dům  s  ústředním schodišťovým  prostorem. Vzhledem  k  malé výměře  vymezené  zastavěné  plochy  bylo  nutné navrhnout kompaktní domovní jádro soustřeďující veškeré  vertikální  rozvody,  výtah  a schodiště. 


V  jednotlivých  podlažích  se  vyjma  posledního nacházejí vždy dva byty orientované s ohledem na požadavky proslunění obytných místností ve směru severovýchod  a  jihozápad,  u  bytů  orientovaných v  nároží  ještě  navíc na severozápad.  Návrh  si klade za cíl respektovat výraz sousedního bytového domu  čp.  88,  na  který  navazuje  výška římsy. Ta vytváří zábradlí terasy pro ustupující část objemu  dalších  dvou  podlaží.  Rozšíření  obytné plochy je řešeno vykonzolováním obytných podlaží.


Významnou  částí  je  nároží,  které  je  vyhrazeno vstupu  do  komerčního prostoru.  Jeho  důležitost je  navíc  zesílena  větším  předprostorem  v nároží křižovatky a krytým závětřím tvořeným přesahem hmoty  obytných podlaží.  Komerční  prostor  je vybaven vlastním zázemím.


Hlavní  vstup  do  samotného  obytné  části  je navržen  z  ulice  Dvořákova  přes kryté  závětří  a zádveří a dále pak chodbou až do hospodářského dvora.  Toto dispoziční  uspořádání  navazuje  na ověřené typologie městských domů z 19. století. Na  průchozí  chodbu  navazuje  vertikální  jádro s  výtahem  a obloukovým  schodištěm.  Výběr tvaru schodiště vychází z nutnosti co nejmenšího záboru cenné podlažní plochy. Zakřivené rameno schodiště formuje půlkruhové zrcadlo, které díky střešnímu  světlíku  prosvětluje  jednotlivá podlaží a vytváří zajímavé průhledy. V 1. np se nacházejí také prostory domovního  vybavení  (skladovací  kóje  a technická místnost).


Bytový  dům  obsahuje  pět  bytů  kategorie  3+kk a  jeden  byt  kategorie  2+kk. Do  jednotlivých bytů  se  vstupuje  z  hlavní  schodišťové  podesty. Jejich uspořádání  bylo  voleno  tak,  aby  koupelny v  bytech,  které  obvykle  bývají uvnitř  dispozice, byly situovány k fasádě a bylo je možné prosvětlit denním světlem a byly přímo větratelné. Tato kdysi zcela běžná zásada se v druhé polovině 20. století z  dispozičního  uspořádání  nájemního  bytu  zcela vytratila. Situování  odděleného  wc  v  blízkosti koupelny  umožňuje  nepřímo  osvětlit  i tento prostor. Vstupní část bytů je vybavena vestavěnou skříní k odkládání svrchních oděvů a obuvi. Hlavní obytné prostory jsou situovány do ulice Dvořákova s výhledem na historické jádro města Vyškov. Ten je v 5. np umocněn pobytovou terasou přiléhající k oběma bytům v tomto podlaží. 

 

Snahou architektonického návrhu byla minimalizace křížení provozu společenské a klidové zóny. Zcela bezkolizní  řešení  se  nachází  v  bytě situovaném do  6.  np,  který  zabírá  celou  půdorysnou  plochu. Z  obytného společenského  prostoru  je  přístupná nekrytá terasa s výhledem na vyškovské panorama. 

 

Materiálové  řešení  počítá  s  fasádou  z  tvrdé škrábáním  šlechtěné omítky  v  přírodní  barvě. Parterová část bude z důvodu zvýšených nároků na údržbu obložená skleněnou mozaikou.

bottom of page